Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR) v advokátní kanceláři JUDr. Aleš POPELKA

Podmínky ochrany osobních údajů představují dokument určený pro všechny klienty, dodavatele a jiné třetí osoby, jejichž osobní údaje JUDr. Aleš Popelka, advokát, IČ: 02283344, ev. č. ČAK: 15311, se sídlem třída Míru 92, 530 02 Pardubice (dále též jen „AK POPELKA“) v rámci své činnosti zpracovává.

V Podmínkách ochrany osobních údajů naleznete veškeré relevantní informace o zpracování Vašich osobních údajů, které AK POPELKA provádí. AK POPELKA Vaše osobní údaje zpracovává pouze na základě a v rozsahu dovoleném nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, jakož i dalšími předpisy, kterými jsme vázáni. Totéž platí i pro případné zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s pokyny AK POPELKA.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je AK POPELKA.

Jak nás můžete kontaktovat?

Ohledně záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese popelka@advokat-popelka.cz. V případě, že chcete uplatnit svá práva, která Vám dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží, můžete tak učinit těmito způsoby:

 1. datová zpráva do datové schránky AK POPELKA (ID DS: hhc8sa6)
 2. listovní psaní na adresu JUDr. Aleš Popelka, advokát, třída Míru 92, 530 02 Pardubice s úředně ověřeným podpisem
 3. na e-mail: popelka@advokat-popelka.cz
 4. osobně na adrese: třída Míru 92, 530 02 Pardubice, budova OC Pyramida, kancelář 3.07 v 3. NP.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme o Vás zejména tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje (např. titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo),
 • kontaktní a adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, e-mail, tel. číslo),- údaje související s poskytováním právních služeb,
 • další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli nebo nezbytné pro plnění našich právních povinností (např. AML),

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze na základě legitimních účelů a právních titulů předpokládaných právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme k těmto kategoriím účelů a na základě uvedených právních titulů

Kategorie účelů Na základě jakého právního titulu vaše údaje zpracováváme

- vyřizování pošty
- vedení evidence kontaktů

- archivace dokumentů a smluv za účelem případného budoucího hájení Vašich a našich práv

Z důvodu našich a Vašich oprávněných zájmů (zajištění provozu AK, ochrana majetku, hájení Vašich a našich práv)

- vystavení faktury
- zpracování plateb

- uzavírání smluv a plnění našich závazků ze smluv

Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo  uzavření smlouvy

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytně nutnou k danému účelu. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme:

 • po dobu trvání Vašeho a našeho oprávněného zájmu (např. po dobu, kdy si potřebujeme údaje uchovat pro případ budoucího hájení Vašich a našich práv),
 • po dobu trvání smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli,
 • po dobu nezbytně nutnou ke splnění našich právních povinností (archivnictví, daňová povinnost atp.).

Jakmile účel zpracování, pro který jsou údaje zpracovávány, pomine, dané zpracování ukončíme. Není-li dán jiný účel, pro který je třeba údaje zpracovávat, zajistíme rovněž likvidaci údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje v současné době předáváme těmto zpracovatelům:

 • účetní (za účelem zpracování účetních dokladů),
 • orgánům veřejné moci v případě, že to vyžadují právní předpisy

Jaká jsou Vaše práva?

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

Přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a podrobností zpracování. Stejně tak máte právo na přístup k informaci o osobních údajích vedené k Vaší osobě a ochraně Vašich práv – oprava, výmaz, odvolání souhlasu, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava osobních údajů

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů i na doplnění neúplných osobních údajů. Zejména pokud jste našim klientem je nutné, abychom udržovali Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Proto nám veškeré změny v poskytnutých údajích, prosím, neprodleně hlaste. Domníváte-li se, že náš oprávněný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů, není opodstatněný, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Váš požadavek posoudíme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevyšuje Váš zájem na jeho ukončení, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme.

Omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů pouze na jejich uložení a zřejmé odlišení od ostatních zpracovávaných osobních údajů, když se domníváte, že:

 • osobní údaje nejsou přesné
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nechcete, abychom je vymazali
 • osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme
 • namítáte oprávněnost našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to po dobu, kdy budeme oprávněnost tohoto zájmu analyzovat.

Výmaz osobních údajů

Máte právo, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje právní titul pro další zpracovávání, a samozřejmě i v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu, pokud tento souhlas odvoláte. Dále budou vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování a my dospějeme k závěru, že náš oprávněný zájem nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování (v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu). Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, bude-li nám v souladu s právními předpisy uložena taková povinnost. Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti atd.

Přenositelnost

Máte právo přenést svoje osobní údaje od nás k jinému správci. Takto lze přenést osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Odvolat souhlas

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo jej kdykoliv odvolat.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Jste-li přesvědčen/a, že byla porušena Vaše práva vyplývající z právních předpisů, můžete se se stížností obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Jaké jsou důsledky úspěšného uplatnění Vašich práv?

Poskytnutí většiny Vašich osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a tudíž máte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů hrozí, že s Vámi např. nebudeme moci smlouvu uzavřít či nebudeme moci již uzavřenou smlouvu řádně plnit apod. V případě úspěšného uplatnění práva na výmaz osobních údajů pro daný účel dojde k ukončení zpracování Vašich údajů ze strany AK POPELKA pro tento účel a tyto údaje budou vymazány. V některých případech však k výmazu nebude moci dojít, např. pokud je AK POPELKA povinna Vaše osobní údaje zpracovávat, protože jí tak ukládá zákon, nebo pokud AK POPELKA Vaše osobní údaje nadále potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ačkoli Vám chceme umožnit co nejjednodušší způsob uplatnění Vašich práv, musíme eliminovat riziko neoprávněných zásahů do zpracování Vašich osobních údajů. Proto v případě, že budeme mít pochybnosti o tom, že požadavek uplatňujete Vy, máme právo Vaší žádosti prozatím nevyhovět a dotázat se Vás na další údaj/e pro ověření Vaší totožnosti.

Kdy může být Vaše žádost odmítnuta či zpoplatněna?

Uplatnění Vašeho práva dle GDPR je bezplatné. V případě uplatnění práva na přístup je vždy bezplatné poskytnutí první kopie zpracovávaných osobních údajů. Bezplatné je také každé další poskytnutí, které následuje po delším časovém úseku nebo ve chvíli, kdy je důvodné očekávat změny v údajích či jejich zpracování, nebo po každé takové změně. Pokud by však z Vaší strany docházelo ke zneužívání Vašich práv, např. prostřednictvím opakovaných nedůvodných žádostí uplatňovaných krátce po sobě, jsme oprávněni Vašim žádostem nevyhovět nebo za jejich vyřízení požadovat uhrazení poplatku za vynaložené administrativní náklady.

KONTAKTY na správce:

JUDr. Aleš Popelka, advokát, třída Míru 92, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 774 454 000, e-mail: popelka@advokat-popelka.cz